Privacy Policy

 

Battlerun Maasbree hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Battlerun Maasbree houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
  • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Deelnemers
Als deelnemer meldt u zich aan via inschrijven.nl. Hierbij vragen we alleen gegevens welke noodzakelijk zijn voor het registratieproces en waar nodig om contact op te nemen met de deelnemer. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden. Een aantal wat deze gegevens kunnen wij plaatsen op onze website (naam, woonplaats, land, startnummer en categorie).

Foto’s tijdens het evenement
Foto’s genomen tijden de Battlerun worden opgeslagen en gedeeld via Social media. Uiteraard heeft u altijd het recht om contact met ons op te nemen voor het verwijderen van een foto.

Vragen
Als Battlerun Maasbree zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens.